Modlitwy wynagradzające za grzechy osób Bogu poświęconych: kapłanów, zakonników i zakonnic

W duchu wynagrodzenia i zadośćuczynienia przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu Chryste, pokornie upadając do stóp Twoich. Oddajemy Ci się na nowo z mocnym postanowieniem wynagrodzenia, przez coraz większą wierność i miłość, za te zniewagi, które osoby Bogu poświęcone Tobie wyrządzają, a mianowicie:

 • Za kapłanów, którzy nie doceniają łaski sakramentu kapłaństwa – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za kapłanów, którzy wykraczają przeciwko złożonym Bogu przyrzeczeniom – wynagradzamy Ci, Panie!
 • za kapłanów sprawujących świętokradzko Ofiarę Mszy świętej – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za kapłanów, którzy niegodnie udzielają sakramentów świętych – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za kapłanów, którzy swym życiem i zachowaniem dają zgorszenie – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za kapłanów, którzy wzgardzili łaską wybrania Bożego – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za osoby zakonne, które nie są wierne powołaniu swemu – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za niewierność w zachowaniu ślubów – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za brak ducha ofiary i zaparcia się siebie u osób zakonnych – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za brak gorliwości w wypełnianiu obowiązków zakonnych – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za brak wzajemnej miłości w życiu zakonnym – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za niegodne przyjmowanie sakramentów świętych przez osoby zakonne – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za brak ducha apostolskiego w rodzinach zakonnych – wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za wszystkie inne zaniedbania, niewierności i grzechy osób Bogu poświęconych – wynagradzamy Ci, Panie!

P.: „Nie ma nic lepszego nad bojaźń Pana…

W.: …i nic lepszego nad wypełnianie Jego przykazań”. (Syr 23.27)

Módlmy się:

Prosimy Cię Panie, udziel miłościwie sługom Swoim przebaczenia i pokoju, aby zostali oczyszczeni ze wszystkich grzechów i mogli bezpiecznie Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.