DZIEŃ  PIERWSZY

Módlmy się o miłosierdzie dla całej ludzkości.

Jezu Najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją. Przyjm nas wszystkich do Najlitościwszego Serca Swojego i nie wypuszczaj zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest Najlitościwsze Serce Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego Męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszyscy razem wysławiali Twoją wszechmoc na wieki. Amen.   

Ojcze nasz…   Zdrowaś…   Chwała Ojcu….

DZIEŃ  DRUGI

Módlmy się za duchowieństwo  i dusze zakonne.

Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili uczynki miłosierdzia, a wszystkich innych pobudzali słowem przykładem do należytej czci Ojca Miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono wybrańców swojej winnicy: na kapłanów i zakonników, obdarzając ich mocą błogosławieństwa swego. Dla miłości Serca Syna Twego udzielaj im nadal światła i mocy, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia i wspólnie wysławiać niezgłębione miłosierdzie Twoje na wieki.  Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała…

DZIEŃ  TRZECI

Módlmy się za wszystkich chrześcijan.

Jezu Najmiłosierniejszy, który ze skarbca miłosierdzia swego udzielasz wszystkim hojnie łask swoich, przyjm wszy -stkich wiernych chrześcijan do Najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj ich zeń na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość, jaką goreje Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na wiernych, jako na dziedzictwo Syna Twego, a dla Jego bolesnej Męki udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nigdy nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki.  Amen.             

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała…

DZIEŃ  CZWARTY

Módlmy się za niewierzących, którzy jeszcze nie znają Miłosierdzia Bożego.

Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan i niewiernych, którzy Cię jeszcze nie znają. Niech promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali cuda miłosierdzia Twego na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na pogan i tych wszystkich, którzy cię jeszcze nie znają. I są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pociągnij je do światła Ewangelii, aby pojęły, jak wielkim jest szczęściem miłować Ciebie. Spraw, żeby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś…Chwała Ojcu…

DZIEŃ  PIĄTY

Módlmy się za błądzących w wierze.

Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do Najlitościwszego Serca Swego dusze błądzących w wierze i pociągnij ich Swoim światłem do jedności z Kościołem. Spraw, aby i oni uwielbiali hojność miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia Swego na tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na złości ich, ale na miłość i gorzką Mękę Syna Twego, który tak gorąco Cię błagał, „aby wszyscy byli jedno”. Spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.   

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcze…

DZIEŃ SZÓSTY

Módlmy się za dzieci i za dusze pokorne.

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś powiedział „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”, przyjm do Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne oraz dusze małych dzieci. Wprowadzając w zachwyt niebo całe, dusze te są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są jakby wonnym bukietem przed Bożym Tronem, gdzie Zapachem Ich cnót sam Bóg Się napawa. Niech stale trwają w przybytku Twego Serca, wyśpiewując nieustannie hymn miłości i miłosierdzia Bożego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki. Amen.      

Ojcze… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ  SIÓDMY

Módlmy się za czcicieli i szerzycieli Bożego Miłosierdzia.

Jezu Najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjm do Najlitościwszego Serca Twego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twojego. Obdarzone mocą samego Boga, zawsze ufne w Jego niepojęte miłosierdzie, i zjednoczone ze świętą wolą Bożą, dźwigają one na swych barkach całą ludzkość, wypraszając wciąż dla niej przebaczenie i łaski Ojca Niebieskiego. Niech do końca wytrwają i w pierwotnej swej gorliwości, a w chwili śmierci nie bądź im surowym Sędzią, ale litościwym Zbawicielem. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które szczególnie wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, zamknięte w Najlitościwszym Sercu Syna Twego, dusze te stanowią jakby żywą Ewangelię. Ręce ich są pełne uczynków miłosierdzia, a serca przepełnione weselem śpiewają hymn Twojej chwały. Błagamy Cię, Boże dobry, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyły, aby w ten sposób spełniła się obietnica Zbawiciela, że w życiu i przy śmierci bronić będzie każdego, kto czcił i rozszerzał tajemnicę Twojego miłosierdzia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu….

DZIEŃ  ÓSMY

Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, które się wypłacają sprawiedliwości Bożej.

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś rzekł: „Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest”, przyjm do Najlitościwszego Serca Twego tak drogie Ci dusze czyśćcowe, które wypłacają się Bożej sprawiedliwości. Niechaj strumienie Krwi i Wody, które wyszły z Twojego Serca, złagodzą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc Twojego miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a przez bolesną Mękę Syna Twego oraz przez gorycz, jaka przepełnia onej godziny Jego Przenajświętsze Serce, okaż Swą litość tym, którzy znajdują się już teraz pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Wierząc niezachwianie, że dobroci i litości Twojej nie masz granic, błagamy Ciebie, byś raczył patrzeć na te dusze jedynie przez Rany Najmilszego Syna Twego. Amen.  

Ojcze nasz…. Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

Módlmy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu.

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś jest samą dobrocią, wprowadź do Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe serca, o Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je również w sam żar miłości Twojej, aby i one rozpaliły się nową gorliwością w służbie dla Ciebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są także przedmiotem miłości Najlitościwszego Serca Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, błagamy Cię przez gorzką Mękę tegoż Najmilszego Syna Twego oraz przez Jego trzygodzinne konanie na krzyżu, spraw, aby nową ożywione miłością, bardziej wysławiały wielkość miłosierdzia Twojego na wieki. Amen.         

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu….